REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO EUSLUGI.DRZONKOW.PL

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY ŚWIADCZNIA USŁUGI
 4. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 9. DANE OSOBOWE
 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym euslugi.drzonkow.pl prowadzony jest przez Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Drzonkow-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gora) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 973-00-03-174, REGON 970 472 908, adres poczty elektronicznej: zapytania@drzonkow.pl.
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (za wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
  3. Definicje:
   1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
   3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Świadczenia Usługi, w tym sposobu płatności.
   4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Świadczenia Usługi ze Sprzedawcą.
   5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
   6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Usługach w Sklepie Internetowym.
   8. USŁUGA – dostępna w Sklepie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy Świadczenia Usługi między Klientem a Sprzedawcą.
   9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
   10. SKLEP INTERNETOWY - Sklep Internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: euslugi.drzonkow.pl.
   11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA– Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie (adres miejsca prowadzenia działalności i adres do korespondencji: ul. Drzonkow-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gora) wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 973-00-03-174, REGON 970 472 908, adres poczty elektronicznej: zapytania@drzonkow.pl.
   12. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI – umowa świadczenia Usługi zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   13. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
   14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Świadczenia Usługi ze Sprzedawcą.

  4. 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

   1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto oraz Formularz Zamówienia.
    1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wypełnieniu Formularza Rejestracji i kliknięciu pola ’ZAREJESTRUJ SIĘ’. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
    2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania pierwszej Usługi do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola ’Zamawiam’ do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie następujących danych: Usługa/i, czas pobytu, miejsce świadczenia, wybór karty do identyfikacji w miejscu świadczenia usługi i sposób płatności.
   2. Korzystanie z Usług Elektronicznych przez Usługobiorcę jest nieodpłatne.
    1. Konto w Sklepie Internetowym świadczone jest przez czas nieoznaczony.
    2. Korzystanie z Formularza Zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem.
   3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    1. Komput er, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
    2. Dostęp do poczty elektronicznej.
    3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 51.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 10.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
    4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1024x768.
   4. Usł ugobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

   3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUG

   1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Usługach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów płatności, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
   3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   4. Zawarcie Umowy Świadczenia Usługi za pomocą Formularza Zamówień
    1. W celu zawarcia Umowy Świadczenia Usługi niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
    2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji.
    3. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. zostaje zawarta Umowa Świadczenia Usługi między Klientem, a Sprzedawcą.
   5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Świadczenia Usługi następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.4.2. Treść Umowy Świadczenia Usługi jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

   4. SPOSOBY PŁATNOŚCI

   1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
    1. Pł atność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
    2. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego przed dokonywaniem płatności oraz na stronie internetowej http://www.przelewy24.pl/.
   2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl.
   3. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    1. Przelewy24.pl – spółka DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.

   5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

   1. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
   2. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
    1. Wypowiedzeni u może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym (np. Konto).
    2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@drzonkow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Drzonkow-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gora. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), chyba że strony ustalą krótszy termin wypowiedzenia.
    3. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, gdy Usługobiorca obiektywnie rażąco albo uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez Usługodawcę Usługobiorcy oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
    4. W wypadku Usługobiorców nie będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

   3. 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

    1. Reklamacje z tytułu niezgodności Usługi z Umową Świadczenia Usługi:
     1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Usługę w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Usługi z Umową Świadczenia Usługi są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
     2. Zawiadomienia o niezgodności Usługi z Umową Świadczenia Usługi oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@drzonkow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Drzonkow-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gora. Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Usługi z umową należy go również dostarczyć na powyższy adres.
     3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres, chyba że Klient poda inny sposób.
     4. W przypadku Usług objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
    2. Rekla macje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego:
     1. Reklamacj e związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zapytania@drzonkow.pl lub też pisemnie na adres: ul. Drzonkow-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gora.
     2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
     3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
     4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Usługobiorcę adres, chyba że Usługobiorca poda inny sposób.

    7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

    1. Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na adres: ul. Drzonkow-Olimpijska 20, 66-004 Zielona Gora.
    2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
    3. Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
    4. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku umowy dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
    5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

    8. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

    1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących jednocześnie konsumentami.
    2. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności w Formularzu Zamówienia oraz faktu zawarcia Umowy Świadczenia Usługi.
    3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient nie będący jednocześnie konsumentem zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Świadczenia Usługi w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Świadczenia Usługi stanowi inaczej.

    9. DANE OSOBOWE

    Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:
    1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów jest Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji im. Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie, z siedzibą w Zielonej Górze ul. Drzonków – Olimpijska 20, 66-004 Zielona Góra. Wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 973-00-03-174, REGON 970 472 908.
    2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych - iodo@drzonkow.pl.
    3. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Świadczenia Usługi lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
    4. Odbiorcami danych osobowych Usługobiorców/Klientów będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
    5. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów przechowywane będą przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów, w szczególności terminów określonych w Ordynacji podatkowej oraz terminów przedawnienia roszczeń wynikających z Kodeksu cywilnego. Po wygaśnięciu Umowy Administrator będzie przetwarzał dane Usługobiorców/Klientów osobowe, o ile będą istniały podstawy do ich dalszego przetwarzania, przez okres wynikający z przepisów prawa lub udzielonej przez Usługobiorców/Klientów zgody.
    6. Usługobiorca/Klient posiada prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych,
    7. Usługobiorca/Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się Ochroną Danych Osobowych.
    8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Świadczenia Usługi lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje odmową zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Świadczenia Usługi lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej Sklepu Internetowego przed zawarciem danej umowy.


    10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

    1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
    2. Zmiana Regulaminu:
     1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
     2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
     3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Świadczenia Usługi.
     4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
    3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
     1. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą/Sprzedawcą, a Usługobiorcą/Klientem niebędącym jednocześnie konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy/Sprzedawcy.